Figurteaterkompaniet producerar och turnerar med teater för små barn från 2 - 8 år. Vi jobbar mestadels med nyskriven dramatik och tar upp  ämnen som är viktiga för det lilla barnet, men där även de vuxna kan känna igen sig. Många av våra produktioner passar bra som famlijeföreställningar.

Vi turnerar i hela landet men har även haft turneer i Norge samt gästspelat i Finland, Tyskland, Spanien och Slovenien.

Utöver vår teaterprodukton, producerar vi Animerad film samt håller workshop i animerad film, dockteater och drama. Våra arbetslokaler, som ligger på landet utanför Filipstad, fungerar även som produktionslokaler för konstnärer och regissörer som vill fokusera på en produktion eller utställning en kortare period (en vecka till 4 månader).

I vår konsthall Magasin Katrin kan gästande konstnärer och regissörer uppföra sina verk under sommarmånaderna.

Konstnärliga ledar för teatern är: Pia Arnedotter(Holmquist) och Hugo Catolino


Figurteaterkompaniet produces and tours with theater for young children from 2 - 8 years. We mostly work with newly written plays and cover topics that are important to the young child, but in which even the adults can identify. Many of our productions are suitable as family performances.
We tour all over the country but have also had tours in Norway as well as guest performances in Finland, Germany, Spain and Slovenia.
In addition to our theater production, we produce animated film and hold workshops in animated film, puppet theater and drama. Our workspaces, located in the countryside outside Filipstad, also function as production premises for artists and directors who want to focus on a production or exhibition for a shorter period (one week to 4 months).
In our art gallery Magasin Katrin, visiting artists and directors can perform their works during the summer months.
Artistic directors for the theater are: Pia Arnedotter (Holmquist) and Hugo Catolino


Dela den här sidan

Från föreställningen Nappen Pappen.
Foto: Håkan Larsson

Från föreställningen Nappen Pappen.
Foto: Håkan Larsson